ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ32101     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คะแนนเต็ม 40 คะแนน เวลา 60 นาที

คำชี้แจง

  1. ข้อสอบฉบับนี้ เป็นข้อสอบแบบปรนัย (Multiple Choice) จำนวน 40 ข้อ
  2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียว
  3. ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบด้วย
  • Part 1: Grammar and Structure ข้อ 1-20
  • Part 2: Vocabulary and Reading Comprehension ข้อ 21-40